Apa yang yang di ucapkan saat melihat yang menakjubkan..


Apa yang yang di ucapkan saat melihat yang menakjubkan..


SubhanAlloh atau MasyaAlloh..


“MasyaAlloh”? QS 18: 39 memberi contoh; ia diucapkan atas kekaguman pada aneka kebaikan melimpah; kebun, anak, harta. 


Sungguh ini semua terjadi atas kehendak Alloh: kebun subur menghijau jelang panen: anak-anak yang ceria menggemaskan, harta yang banyak. Lengkapnya “MasyaAlloh la quwwata illa billah”, kalimat ke-2 menegaskan lagi; tiada kemampuan mewujudkan selain atas pertolongan Alloh.


“Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu “MAA SYAA ALLOH, LAA QUWWATA ILLAA BILLAH” (Sungguh atas kehendak Alloh semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Alloh). Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan,” 


(QS 18 Al Kahfi: 39)


Pun demikian dalam kebiasaan lisan berbahasa Arab; mereka mengucapkan “MasyaAlloh” pada keadaan juga sosok yang kebaikannya mengagumkan. 


Demikianlah pengalaman menghadiri acara Masyaikh; & membersamai beberapa yang empat ke Jogokariyan; dari Saudi, Kuwait, Syam, & Yaman. Di antara mereka ada yang berkata, “MasyaAllah” nyaris tanpa henti, kala di Air Terjun Tawangmangu, Bonbin Gembiraloka, & Gunung Merapi.


Simpulannya; 


“MasyaAllah” Adalah ungkapan:
Karena tabiat atau karakteristik dienul Islam merupakan satu-satunya dienul haq, satu-satunya tatanan dan undang-undang hidup yang benar, maka (dien) selain Islam adalah bathil. 


SubhanAlloh digunakan dalam mensucikan Alloh dari hal yang tak pantas.


“Maha Suci Alloh dari mempunyai anak, dari apa yang mereka sifatkan, mereka persekutukan, dll.


Ayat-ayat berkomposisi ini sangatlah banyak. Juga, SubhanAlloh digunakan untuk mengungkapkan keberlepasan diri dari hal menjijikkan semacam syirik. 


“Dan (ingatlah) hari (yang di waktu itu) Alloh mengumpulkan mereka semuanya kemudian Alloh berfirman kepada malaikat: 


”Apakah mereka ini dahulu menyembah kamu?”.Malaikat-malaikatitu menjawab: “Maha Suci Engkau. Engkaulah pelindung kami, bukan mereka: bahkan mereka telah menyembah jin; kebanyakan mereka beriman kepada jin itu”.” 


(QS 34 Saba’: 40-41)


“Katakanlah: “Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Alloh, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik”.” 


(QS 12 Yusuf: 108)


Bukankah ada juga pe-Maha Suci-an Alloh dalam hal menakjubkan? Uniknya, Al Quran menuturnya dengan kata ganti kedua (QS 3: 191),Atau kata ganti ketiga yang tak langsung menyebut asma Alloh (QS 17: 1 dll). 


Sedangkan ia juga terpakai pada; me-Maha Suci-kan Allao dalm menyaksikan bencana & mengakui kezhaliman diri (QS 68: 29), menolak fitnah keji yang menimpa saudara (QS 24: 16). Bagaimana Hadits-nya?


“(yaitu) orang-orang yang mengingat Alloh sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Robb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.”


" (QS 3 Ali Imran:109)


“Maha Suci Alloh, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidilharam ke Al Masjidilaksa yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” 


(QS 17 Al Israa’: 1)


“Mereka mengucapkan: “Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang dzalim”.” 


(QS 68 Al Qalam: 29)


“Dan mengapa kamu tidak berkata, di waktu mendengar berita bohong itu:


“Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini. Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami), ini adalah dusta yang besar.”" 


(QS 24 An Nuur:16)


“Kami apabila berjalan naik membaca takbir, & apabila berjalan turun membaca tasbih.” 


(HR Al Bukhari, dari Jabir). 


Jadi “SUBHANALLOH” dilekatkan dalam makna “turun”, yang kemudian sesuai dengan kebiasaan orang dalam Bahasa Arab.secara umum: menggunakannya tuk mengungkapkan keprihatinan atas suatu hal kurang baik di mana tak pantas. [khoirunnisa-syahidah.blogspot.com]